Giới thiệu nhân vật

Thể Thuật

Ngoại hình ưu nhã, tư chất thiên tài, gần gũi thiên nhiên

Ảo Thuật

Ngoại hình ưu nhã, tư chất thiên tài, gần gũi thiên nhiên

Nhẫn Thuật

Ngoại hình ưu nhã, tư chất thiên tài, gần gũi thiên nhiên